Διεύθυνση

Αφροδίτης 8 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15341

Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Σκορδίλης Α. (2004) «Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη (ΙSΒΝ 960-267-118-1).

Η ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικής «κουλτούρας» προϋποθέτει μια κατατοπιστική ιδέα πάνω στην οποία θα σχεδιασθεί και θα εφαρμοσθεί η προστασία του περιβάλλοντος από τους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα για αυτούς που θέλουν να αλλάξουν το μοντέλο διαχείρισης των οργανισμών και επιχειρήσεων για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Α μέρος του βιβλίου περιέχει 6 κεφάλαια στα οποία αναλύονται το ιστορικό, οι αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS), το πρότυπο (ISO) 14001 καθώς και τα οφέλη της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το Β μέρος περιέχει 24 κεφάλαια στα οποία αναλύονται : η δομή του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης, η αξιολόγηση των πτυχών και επιπτώσεων ο σχεδιασμός περιβαλλοντικής πολιτικής, η εκπόνηση περιβαλλοντικού προγράμματος , η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το εγχειρίδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο έλεγχος, η περιβαλλοντική δήλωση καθώς και η πιστοποίηση και καταχώρηση.

Το Γ μέρος περιέχει 4 κεφάλαια στα οποία αναλύονται α) οι βασικές έννοιες και εργαλεία της περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως η έννοια του κύκλου ζωής (ΕΚΖ), των καθαρών τεχνολογιών (ΚΤ), της βιομηχανικής οικολογίας και βιομηχανικού μεταβολισμού (ΒΟ-ΒΜ), της ολικής ποιότητας (ΟΠ) και περιβαλλοντικού σχεδιασμού (ΠΣ) β) τα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως η ανάλυση του κύκλου ζωής (ΑΚΖ), η ανάλυση ροών υλικού (ΑΡΥ),η ανάλυση ροών ουσιών (ΑΡΟ), η περιβαλλοντική εκτίμηση κινδύνου(ΠΕΚ), η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), η αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεικτών(ΑΠΔ), η περιβαλλοντική διάγνωση(ΠΔ),η ανάλυση ενέργειας /ύλης, η γραμμική ανάλυση προϊόντος (ΓΑΠ) και τέλος η ιεράρχηση εννοιών και εργαλείων.

 

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!