Διεύθυνση

Αφροδίτης 8 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15341

Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Αποβλήτων

Σκορδίλης A. (2017), Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης (ISBN 978960-267-225-9)

Το βιβλίο επικεντρώνεται στις τεχνολογίες ανακύκλωσης, με τις βασικές μεθόδους και τα σχετικά παραδείγματα, λαμβάνοντας υπόψη τις οικολογικές και οικονομικές διαστάσεις. Το βιβλίο αποτελείται από 3 Μέρη.

Το Α΄ Μέρος περιέχει 5 κεφάλαια στα οποία αναλύονται οι κλασσικές τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων, όπως : ο τεμαχισμός, το κοσκίνισμα, ο διαχωρισμός ανά είδος (υγρός διαχωρισμός –αεροδιαχωρισμός, ηλεκτροστατικός διαχωρισμός, μαγνητικός, μαγνητοϋδροστατικός και επαγωγικός διαχωρισμός).

Το Β΄ Μέρος αποτελείται από 14 κεφάλαια στα οποία αναλύονται οι τεχνολογίες διαχωρισμού με την βοήθεια των Αισθητήρων. Γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές των αισθητήρων και των μηχανημάτων διαχωρισμού με αισθητήρες και αναλύονται οι τεχνολογίες διαχωρισμού:

  • εγγύς υπέρυθρη ακτινοβολία,
  • το χρώμα,
  • τις ακτίνες Χ (Roentgen),
  • RAMAN,
  • IR-Θερμογραφία,
  • Υπέρηχους,
  • Ραδιοκύματα (RFID),
  • Eπαγωγικούς αισθητήρες καθώς και
  • της Επίπεδης Επαγωγικής Τομογραφίας.

Το Γ Μέρος αποτελείται από 6 κεφάλαια στα οποία αναλύονται οι επιμέρους εφαρμογές, για τα Οικιακά και Παρεμφερή απορρίμματα, τις Συσκευασίες, τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς και των Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ). Αποτελεί βοήθημα για τους φοιτητές, τους διδάσκοντες, τους μηχανικούς, τα άτομα που ασχολούνται με την διαχείριση των αποβλήτων και την χρήση των ανακτώμενων υλικών, καθώς επίσης και για τα άτομα τα οποία στο πλαίσιο της ευθύνης του παραγωγού φροντίζουν, τόσο για την σωστή παραγωγή, όσο και για την φάση του τέλους ζωής των προϊόντων τους.

 

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!